УЧЕНИ ОБСЪЖДАТ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
(Look for the English language at the end of the page.)

 

Специална научна сесия на тема:
Неидентифицирани аерокосмически феномени.
Извънземни цивилизации – за и против,

провеждаща се за втори път в България. Сесията е част от рамките на единадесетата научна конференция „Космос, екология, сигурност”, организирана от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

6 - 8 ноември 2015 г.
място: София, Руски културно-информационен център,
адрес:
ул. „Шипка 34

 

ic.png

 

 

 

ПРОГРАМА

 

6.11.2015 – Петък

15:00 – Начало на регистрация.

16: 30 – Откриване.

·        Представяне на гостите и докладчиците на конференцията.

·        Изказвания на част от гостите.

·        Доклад от Л. Филипов на тема Влиянието на контактите с извънземните  на човечеството  цивилизация .

18:30 – Закриване на първото съвещание.

 

7.11.2015 – Събота

08:00 – Регистрация

09:00 – Начало на второто съвещание

09:00 -10:00 – Теория за „Житните кръгове“, два доклада с лектори от България.

10:00-12:00 – Сесия в областта на научните изследвания за информационните полета и съзнанието в контекста на бъдещ реален контакт с извънземни цивилизации. Представяне на артефакти и феномени вероятно свързани с извънземни цивилизации или палеоконтакт. Четири доклада с лектори от България.

12:00- 14:00 – Обяд

14:00-16:00 – Уфология в Италия – факти и изследвания, три доклада на лектори от Италия.

16:00- 16:30 – Почивка

16:30- 18:00 – Уфология във Франция – факти и изследвания, два  доклада – 3AF и GEIPAN- Франция.

18:30 – Закриване на първото съвещание.

8.11 – Неделя

08:00 – Регистрация

9:00 – Начало на третото съвещание

9:00-11:00 – Факти и доказателства в Уфологията, лектор – Мексико.

11:00-13:00 – Уфология в Ирландия, два доклада от лектори от Ирландия.

13:00-14:00 – Обяд

14:00-15:00 – Заключителен доклад на Л.Филипов: „Катастрофи с НЛО, крити тайни и екзополитика“.

15:00-16:00 – Въпроси към участниците в конференцията.

16:00- 16:30 – Закриване

 

ЗАБЕЛЕЖКА и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При регистрацията всеки ще получи бадж който ще му бъде пропуск за трите дни.

Без бадж няма да се допуска в залата.

 

 

Специална научна сесия, посветена на извънземните цивилизации, ще се проведе в София от 6 до 8 ноември, място: Руски културно-информационен център, адрес: ул. „Шипка 34.

Тя е в рамките на единадесетата научна конференция „Космос, екология, сигурност”, организирана от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Форумът е озаглавен Неидентифицирани аерокосмически феномени. Извънземни цивилизации – за и против и е посветен на научния подход към неиндифиниранните аерокосмически феномени и 
развитието на мисленето на човечеството по посока контакт с други цивилизации.

 

Подобен форум се случва за втори път на такова сериозно научно ниво. Той ще дръпне завесата пред една тема табу – възможния в скоро време контакт с други космически цивилизации. Време е човечеството да започне да говори спокойно и разумно по тези теми и то на здрава научна основа. Необходимо е да се достигне да една възможно най-широка визия за това какво е живот и съзнание, за да се подготвим адекватно за бъдещ контакт със същества, които са на нашето ниво на развитие или дори на по-високо. За целта трябва да се създадат необходимите платформи и научни звена, които да подходят открито и сериозно по темата и то в пълно взаимодействие с обществото. Важно е да се проследят постигнатите резултати на вече съществуващи в Европа и Русия лаборатории за изследвания на аномални явления, както и на групите за систематично наблюдение на небето с цел регистрирането на аномални явления

 

Темите, по които ще се дискутира на конференцията, са:

     - Проблеми на търсенето на сигнали от извънземни цивилизации – активно и пасивно търсене. Живот на други планети. Поканени са лектори от Руската академия на науките, Института
SETI-Калифорния и ДЖЕЙПАН-Френската космическа агенция.

     - Проблемът "Житни кръгове". Дискусия с участието на представители на най-големите групи за изследване на този феномен от САЩ, Русия, Англия, Италия и Франция.

     - Извънземните и космическите изследвания. Руски и американски астронавти свидетелстват за извънземно присъствие.

     - Крие ли се информация за контакти на високо ниво – документи, потвърждаващи, че информацията за реални контакти се засекретява. Дезинформация за катастрофи с НЛО. Експерти от Италия и Франция ще покажат и ще коментират материали и свидетелства.

     - Неидентифицирани Аерокосмически Феномени (НЛО) на територията на Ирландия, Норвегия и Франция.

     - Ментални връзки с извънземни и концепцията за Информационно поле във Вселената.

     - Натрупаният опит от Италианската Уфологична Организация, празнуваща тази година 50 годишен юбилей.

 

    Поканени докладчици:

1755795

JAIME MAUSSAN-МЕКСИКО

 

9546769_orig

STANTON FRIEDMAN-КАНАДА

Alain_Boudier_Paris2009

ALAIN BOUDIER-ФРАНЦИЯ

eamonn_ansbro

EAMONN ANSBRO-ИРЛАНДИЯ

 

Erling Petter Strand

ERLING  STRAND-НОРВЕГИЯ

francois louange

FRANCOIS LOUANGE-ФРАНЦИЯ

Lucy_Pringle

LUCY PRINGLE-АНГЛИЯ

roberto-pinotti

ROBERTO PINOTTI-ИТАЛИЯ

Vladimiro Bibolotti

VLADIMIRO BIBOLOTTI-ИТАЛИЯ

Marco Baldini

MARCO BALDINI-ИТАЛИЯ

 

Официални работни езици на конференцията – български и  английски.

Представяне на докладите:

Докладите трябва да са на Power Point Office

Поканени доклади трябва да са с продължителност 45-60 минути (с превода).

Устни изложения:

До 20 минути с дискусията

Крайни срокове:

За желаещите да участват с доклади: До 10 октомври 2015 г. трябва да се изпратят резюмета на докладите на следния адрес:

lachfilipov@gmail.com

До 20 остомври 2015 на http://ufo-conference.eu ще бъде публикуван окончателният списък на приетите доклади.

Такси за правоучастие:

·       за докладчици от България: 60 лв.

·       за слушатели: 40 лв.

·       за пенсионери и ученици: 20 лв.

·       за докладчици от чужбина: 60 eвро

Таксата да се внася предварително по банкова сметка, а в деня на откриването да се представи банковото бордеро.

Място: Руски културно-информационен център, адрес: ул. „Шипка” 34.

Регистрация може да се прави и в деня на откриването на 6.11 и 7.11.2015

Желаещите да спонсорират събитието могат да  ползват същите банкови сметки!

Категорично да се подчертае , че таксата е за „ СПЕЦИАЛНАТА СЕСИЯ“!

Банкова сметка в лева: СИБАНК, София

IBAN в лева: BG33BUIB98883141475901
BIC код: BUIBBGSF
IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клонИван Вазов
BIC: UNCRBGSF

За контакт:

E-mails: lfilipov@mail.space.bas.bg; lachfilipov@gmail.com

 

Още за конференцията на: http://ufo-conference.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientists Discuss Alien Civilizations

 

The international forum will take place between the 6th and 8th November in Sofia

 

ic.png

 

A specialist scientific conference, dedicated to alien civilizations will be held in Sofia from the 6th until the 8th of November at Russian center with address: Sofia, “Shipka” 34 str.

 

It will take place within the eleventh scientific conference ‘Space, ecology, security’, organized by the Institute for Space Exploration and Technology at BAN (Bulgarian Academy of Science).

 

The forum is named Unidentified Aerospace Phenomena. Alien Civilizations – For and Against and is dedicated to the scientific approach towards unidentified aerospace phenomena and the development of the way mankind is thinking about contact with other civilizations.

 

Such a forum on such a serious scientific level is taking place for the second time. It will draw a taboo topic out of the shadows – the possible contact with other cosmic civilizations in the near future. It is time that mankind stars speaking about these topics calmly and rationally and on a sound scientific basis. It is required that we reach the widest possible vision of what life and consciousness are, for us to be prepared adequately for future contact with beings of our level of development, or even higher. For this purpose, the necessary platforms and scientific bodies need to be created, which have to approach this topic openly and seriously and to do so in full collaboration with society. It is important to track the achievements of the already functional European and Russian laboratories for phenomena exploration, as well as the organizations for systematic sky monitoring, with the aim to register abnormal occurrences.

 

The topics of discussion in the conference are:

 

-         Problems in searching for signs of alien civilizations – active and passive monitoring. Life on other planets. Guest lecturers from the Russian Academy of Sciences, the SETI - California Institute and GEIPAN – the French Space Agency.

 

-         The ‘Crop Circle’ problem. A discussion featuring representatives from the biggest bodies exploring this phenomenon, from the USA, Russia, the UK, Italy and France.

 

-         Aliens and space exploration. Russian and American astronaut accounts for alien presence.

 

-         Are records for contact of a higher-level being hidden – documents confirming that information around actual contacts are being classified. Misinformation about UFO crashes. Italian and French experts will show and discuss data and eyewitness accounts.

 

-         Unidentified aerospace phenomena (UFOs) in Ireland, Norway and France.

 

-         Mental contacts with aliens and the concept of the Information field in the Universe.

 

-         The Italian UFO Organization’s experience and knowledge - celebrating its 50th anniversary this year.

 

Invited speakers:

1755795

JAIME MAUSSAN-MEXICO

 

9546769_orig

STANTON FRIEDMAN-CANADA

Alain_Boudier_Paris2009

ALAIN BOUDIER-FRANCE

eamonn_ansbro

EAMONN ANSBRO – INLAND

 

Erling Petter Strand

ERLING  STRAND – NORWAY

francois louange

FRANCOIS LOUANGE- FRANCE

Lucy_Pringle

LUCY PRINGLE- ENGLAND

roberto-pinotti

ROBERTO PINOTTI-ITALY

Vladimiro Bibolotti

VLADIMIRO BIBOLOTTI-ITALY

Marco Baldini

MARCO BALDINI-ITALY

The official working languages of the conference - Bulgarian and English. For the specialist session, simultaneous translation will be provided.

 

Formatting of the reports:

 

Reports need to be presented in Microsoft Office Power Point.

 

Reports need to be 45-60 minutes long (including translation).

 

 

Oral presentations:

 

Up to 20 minutes, including the discussion.

 

Deadlines:

 

Anyone wishing to participate by presenting a report: the resumes of these reports need to be sent in by the 10th of October at:

lachfilipov@gmail.com

The final list of accepted reports will be published by the 20th of October 2015 at http://ufo-conference.eu.

 

Registration fee:

·        Presenters from Bulgaria: BGN.

·        Audience: 40 BGN.

·        Students and pensioners: 20 GBN.

·        Foreign presenters: 60 EUR.

The fee needs to be paid in advance to the below bank account and a bank receipt has to be presented on the day of the conference.

You can also register on the opening day 6.11 and on 7.11.2015

Anyone willing to sponsor the event can use the same bank accounts!

It is strongly emphasized that the fee is a "special session"!

Bank account in BGN: CIBANK, Sofia

IBAN in BGN: BG33BUIB98883141475901
BIC code: BUIBBGSF
IBAN in EUR: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK “Ivan Vazov” branch
BIC: UNCRBGSF

Contacts:

E-mail: lfilipov@mail.space.bas.bg

lachfilipov@gmail.com

 

Find out more about the conference at: http://ufo-conference.eu